March 6, 2015

idea customer care number from other mobile

idea customer care number from other mobile
CircleContact
Andhra Pradesh9848012345
Assam9085012345
Bihar9708012345
Delhi9891012345
Gujarat9824012345
Haryana9812012345
Himachal Pradesh9882012345
Jammu & Kashmir9086012345
Karnataka9844012345
Kerala9847112345
Kolkata9088012345
Madhya Pradesh9826012345
Maharashtra9822012345
Mumbai9702012345
NESA9089012345
Orissa9090012345
Punjab9814012347
Rajasthan9887012345
Tamil Nadu9092012345
Uttar Pradesh E9889012345
Uttar Pradesh W9837012345
West Bengal9093012345